Anders Pålsen’s explanation of his own still extant North Sámi drum, confiscated in 1691

The question of guilt was never really under consideration by the court. After all, the defendant was not actually accused of any specific wrongdoing; being a pagan or possibly a heterodox Christian was itself enough to deserve death in the minds of the court officials. However, this was not on the books as a capital offence, and the actions the defendant had admitted to did not include a “pact with the devil” which was necessary in order to be burned at the stake for “witchcraft”. Thwarted by this, they had to keep him and his meagre possessions in custody while waiting for a decision from the royal court.

The court proceedings for the second day mostly restate what had been said the previous day in a more disparaging and condemning language. As such it has no independent source value, and is not translated here.

Dend 10 Febr(ŭarij) Er Retten atter betient ŭdj Waſöe med det laŭgret i gaar war til ſtede, ofŭer werend hans welb(ÿrdighed) ambtmanden, Jtem ŭnder Fogden, Finne lenßmanden, oc andre flere got folch;

Jndbemte Anderß Poŭelßen blef fremkaldet, oc paa til ſpörgel[ſe] Swaret, at da hand lærde Rŭnne bomens Kŭnſt af ſin Moder ſkeede det af aarſage, hand wille wide hŭor folch lef(ŭe)r langt fra, om De hafŭer goed löche, hand der om ſpörger effter, om Reißendiß folch ſkal hafŭe goed löche, at wille hielpe folch naar de war i nöed oc wed ſame Kŭnſt wille giöre got, hŭilchet hanß Moder ſagde at Slig Kŭnſt ſkŭlle hŭn lære han(nem), men hand ſelf iche begierede at wille lære, ÿdermere blef hand om adſkilligt til ſpŭrt hŭor wed hand alt til ſtod dend forige bekiendelße, oc dend iche udj noget forandrede, ei heller wille widere om ſit wæßen bekiende end det at were en Kŭnſt oc ſpil hŭor wed hand intet ŭnt haf(ŭe)r forretted;

Her ŭdjnden blef Saalediß abſkeediget,

Efter flittig Examen oc ofŭer weielſe om denne Sags Beſkaffenhed, ſaa oc af Anderß Poŭelßens witlöftige bekiendelße erfaris hŭorledis hans paaraabende Figŭrers lignelßer paa Rŭnne bomen, hannem wed Fandens Jndſkÿdelser indbilder de gierninger oc tegn hand ſpörger oc ſöger efter, ſom efter hans tale hender oc wederfaris, hŭilchen hans Kŭnſt, hand beretter at hafŭe lært af ſin Moder, ſaa wel ſom af en anden find ŭdj ſin ŭngdom; oc er hans Kŭnſt oc gierning wed Rŭnne bomen efter hans tilſtand fornehmelig dette, At hand wed det billede ilmaris ſom er Storm, Kand gŭd giöre at det ſkal indeholde ſit ŭnde oc Sleme weir, naar hand der om ſpiller oc beder gŭd, item at det `Kand´ ſkal giöre ŭnt weir til at beſkadige ſkibe oc baader; det billede diermis ſom er Thorden Kand ligeledis indeholde oc til bage hente Regn oc flo weir naar det brŭßer, oc der om bedis; Wed det dÿr Gvodde ſom er en wild Reens lignelße, Kand gŭd forſkaffe goed löche til at ſkÿde wilde dÿr; Wed dend Rŭnde Sirchel ſom er Solen, oc hand Kalder peive, Kand erlangiß got weir oc ſolſkin helſt naar Reenßdÿrene wil Kalfŭe, oc Korn oc höe ſkal woxe;

Det billede Jŭmal barn, ſom ſkal were gŭds Sön, Kand löße folch af deris Sÿnder, Det billede jŭmal Etziem, ſom ſkal were gŭd Fader Kand Straffe Sÿnd, Sambt Straffe, oc for ſkaffe naar hand wil, det ſom ombediß; Wed dend afmaling dom Kirch, Kand erholdis Sÿndernis forladelße, Siælens Salighed oc en Chriſtelig död, naar ſame dom Kirch der om til bedis[;]

Det billede Engil, ſom ſkal were dend hellig aand, Kand löße af Sÿnden, Saa Mand blifŭer et nÿt oc Reent Menniſke;

Det billede Maria Kand hielpe barßel qŭinder i deris nöd, oc löße fra Sÿnder, naar hand der om ſpiller; De 3de billeder Jŭlle dags herrer, ſom hand Kalder jŭlle peive herr, naar de holdiß hellige Kand de hielpe, men naar de wanhelligeß Kand gŭd formedelſt detz mißbrŭg ſtraffe; Wed dend Rŭnde ſirchel ſom ſkal were Maanen, oc hand Kalder Manna, Kand hand faa Klar Maanſkin oc got Nat weir, om endſkiönt det er ſkÿachtig weir, naar hand der om ſpiller oc beder gŭd;

Wed Kirchen ŭdj dend 4de Rad, hielper hand de ſÿge, oc de ſom hawer nogen Modgang, hŭor fore hand ſaa wel ſom de der hielpis ofrer til ſame Kirche, woxlÿß, penge oc andet, ſom lefŭeris til Preſten wed dend Kirche hand boer wed, hŭor af hans Malede Kirche hafŭer ſin bemerchning; Ŭdj dend 5te Rad hafŭer hand adſkillige diefle med dend Elſte diewels qŭinde, oc helfŭedis formanende instrumenter af malet, oc i Sær en diefŭel ſom ſkal were ſiŭgdom, hŭilchen hand ſiger Kand dræbe oc döde Menniſker, af hŭilche figŭrer oc lignelser hand mange til beder; End ÿdermere til ſtod Anderß Poŭelßen at hand wed ſin Kŭnſt oc Rŭnne bome, Kand ŭd tage gand, oc ſette dend paa ſame perſon ſom dend förſt ŭd ſat hafŭer, oc der wed mange hawer hiŭlpet, dog iche her i landet, item at Kand Straffe en tÿf ſom Stieler, ſaa hand ſkal Forſwinde oc blifŭe ſaa tör oc Mafŭer ſom et Stöche træ; Kand oc ſkaffe goed löche til Renßdÿr oc beware dem fra Wlfŭer, oc hielpe barßel qŭinder i deris nöd, Saa oc hawe Widſkab om hŭor folch lefŭer ſom er langt fra; oc for det Sidſte ſagde ſig faa ſŭar af Rŭnne bomen naar hand hart ſpill[e]r om noget oc löfter dend höit op lige ſom naar 2de Menniſker taler til ſamen, oc ſŭarer hin anden; med ÿderligere hanß bekiendelße ſom witlöftigere i achten er indfört, Hŭilchet hanß werch megit Strafwerdig findis, Særlig det hand af maler dend hellig trefoldigheds perſoner, gŭud Fader, Sön oc hellig aand, ſom hand wed ſine beswæringer oc Mißbrŭg ſom gŭd for hannem ſkal for rette oc Kŭndgiöre, ſaa megit growelig wan ærer, for achter, beſpotter oc höit for törner, ſom oc wed Fader wor læßning, oc det hellige Korßes betegnelse ower ſig, oc ower Rŭnne bomen naar hand wil ſpille, ſambt wed dend erindring hand giör ſine billeder i gŭds Sted, om gŭds ſkabte Elementer, ſigende til dennem, dŭ gŭd ſom ſkabte himel oc Jord, Sol oc Maane etc. oc endelig wed det hand afmaler helwede oc dieflene, hŭor om hand intet Særdeelis wil bekiende hŭorledis hand med dem omgaais;

Saadan hanß Store Ŭ-gŭdelighed oc diefle Kŭnſt ſom hand ŭdj ætten af ſin Ŭ-gŭdelige Moder lært hawer, om hind hand ſiger ei hafde dend rette tro til gŭd i himelen ſom andre folch, hŭilchet hand oc bekiender om ſin ene ſön wed Nafn Chriſtopher, ſom hand ſig indbilder oc ſiger, at ſame ſin Sön hafŭer ofte talt wed Chriſtŭß der hafŭer forbödet hannem ſaa wel ſom hans egen Moder at de iche ſkŭlle giöre nogen Menniſke ŭnt, oc at hanß Sön Kand tale wed Steene oc faa sŭar af dem lige ſom ſig ſelf af Rŭnne bomen, item at hanß Sön war wild oc gal da hand lærde, hŭilchet alt er af höi forargelße, helſt paa diſße wit afliggende Steder, hŭor en Stor deel Menniſker gandſke lidet er opliŭſt om dend rette gŭds Kŭndſkab oc dörchelße, af hŭilche en deel naar den(nem) noget hender oc weder faris, langt heller ſpörger Raad hos Saadanne Throldfolch, end indflÿ til gŭd med bön oc paakaldelße, tj war det höit fornöden, at de ofŭer Slig Ŭ-gŭdelighed blef Statŭerit et afſkÿelig Exempel, paa det gŭds Rette paa kaldels Kŭnde fremmiß; Da ſom deſlige gierninger oc afgŭds dörchelße ſom Anders Poŭelßen friwilligen bekiender att hafŭe öfŭet, oc er for faren ŭdj, ei ŭdj loŭgen findiß benefnede, at de der efter Kŭnde afſtraffis, |: hŭor om dog ingen Klager at hand nogen hafŭer beſkadiget paa lif, hilßen eller godzis Miſtelse :| hafŭer hans welb(ÿrdighed) ambtmanden resolverit oc for Raadſom erachtet, effter at ieg med hans wel(bördighed) der om hafŭer Consŭlerit, at denne ſag ſom er en Ŭ-ſedwanlig Casŭs hŭor ŭdj behöfŭis dend höi öfrigheds Swar fra Kiöbenhafn indhentis, hŭorledis der med ſkal forholdiß, oc acten imidlertid beſkrefŭen nedſkichis, ŭdj hŭilchen til Anders Poŭelßen bör were i goed for waring, oc hanß boes laad til ŭnder Fogden of(ŭe)r lefŭeris, ſaa fremt hand ei Kand Stille for ſin perſon oc ſine Midler ſaa nöiachtig borgen ſom ŭnder Fogden effter lowen Kand were for nöid med;

Ŭnder Fogden Olle Anderßen Jndgaf opſkrifft ofŭer Anderß Poŭelßens middel oc formue ſom ermelte ŭnder Fogit tillige med Finne lenßmandenß fŭldmechtig oc 2de laŭgrettißmend Melchior Mathießen oc Jfŭer Gŭnderßen effter hanß Welb(ÿrdighed) Ambtmandens resolŭtion oc d(end) 8 dec(embris) paſsato hafde anteignet, ſom war ham oc hans qŭinde tilhörende, Nembl(ig)

Wog(pŭnd)(march)
2 oxe Reen@ 5 W(og) 10 —〃 —〃 —
4 Semble Reen@ 3 W(og) 12 —〃 —〃 —
2 Reen Kalfŭer 2 —〃 —〃 —
3 fang Kirriß 1 —1 —12 —
1 pŭlch 1 —〃 —〃 —
4 Kieſte baand 1 —〃 —〃 —
4 Waat Reeb 1 —〃 —〃 —
1 lidet g(ame)l[t] tield af qŭene lerrit 1 —〃 —〃 —
2 bomer 1 —〃 —〃 —
1 liden Kobber Kiedel af en Kande ſom er g(ame)l 〃 —2 —〃 —
4 Kiör wad 1 —〃 —〃 —
til ſamen = 32 —〃 —12 —

oc bekrefftede ŭnder Fogden med ermelte 2de Mend her for Retten, at de ei mere hoß ſame find hawe fant, hŭilchet hand oc ſelf Stadfeſted det at were ald hans eiedeeler, tj war ŭnder Fogden der paa tingß winde begierende;

No correspondence with the royal court on this subject is preserved, and probably never took place, as the defendant was shortly afterwards murdered by one of the servants of the county governor while in custody.